Anunț de selecție partener autoritate publică locală pentru scriere și implementare proiect POCU

17 Mai 2017

Nr 1002  data 17.05.2017

 Asociația CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI, cu sediul în Iaşi, str. Sărărie nr.134, CIF  4488681, reprezentată legal de pr. Egidiu Condac, în calitate de Director General, lansează prezentul

ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENER AUTORITATE PUBLICĂ

în vederea scrierii unui proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Apel de proiecte nr. 138 - pentru regiunile mai puțin dezvoltate,

Ghidul Solicitantului - condiții specifice: Dezvoltarea locală integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome,

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare,

Prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii,

Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

 

1.    Comunitatea vizată

 

Proiectul va răspunde Obiectivului specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Perioada de implementare este de 36 luni.

O zonă/ comunitate va fi validată ca fiind marginalizată dacă demonstrează îndeplinirea cerințelor minime prezentate în Tabelul 1 conform GS Condiții specifice:

Tabel 1. Indicatori cheie și praguri minimale pentru validarea zonelor ca fiind marginalizate

Criterii/ Dimensiune

Indicatori cheie

Praguri minimale

Capital uman

Proporția persoanelor de 15-64 de ani care au absolvit maxim 8 clase (gimnaziu)

22%

Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni care le limitează activitățile zilnice, în totalul populației din comunitatea vizată prin proiect

8%

Proporția copiilor și tinerilor (0-17 ani) din populația totală din comunitatea vizată prin proiect

20,5%

Ocuparea forței de muncă

Proporția persoanelor de 16-64 ani care nu sunt încadrate pe piața formală a muncii (salariați cu contract de muncă sau lucrează oficial pe cont propriu, cu sau fără angajați - patron sau administrator de firmă, PFA, AF, întreprindere individuală, liber profesionist)  și nici nu urmează o formă de învățământ, în totalul populației din comunitatea vizată prin proiect

22,5%

Locuire*

Proporția locuințelor supra-aglomerate (< 15,33 m2 pe persoană) , în totalul locuințelor din comunitatea vizată prin proiect

54%

Nesiguranță locativă: proporția gospodăriilor ce nu dețin locuința în proprietate personală, în totalul gospodăriilor din comunitatea vizată prin proiect

12%

 

În raport cu pragurile minimale din Tabelul 1, comunitatea este validată ca fiind marginalizată dacă îndeplinește simultan următoarele trei condiții:

(1) are un nivel scăzut de capital uman;

(2) are un nivel scăzut de ocupare pe piața formală a muncii;

(3) are condiții de locuire precară,

unde:

(1)    în comunitate se înregistrează un nivel scăzut de capital uman, dacă oricare doi din cei trei indicatori corespunzători din tabelul 1 au valori ce depășesc pragul minimal aferent.

(2)    în comunitate se înregistrează un nivel scăzut de ocupare a forței de muncăpe piața formală a muncii, dacă indicatorul corespunzător din tabelul 1 are valori de peste 22,5% (pragul minimal).

(3)    în comunitate se înregistrează un nivel crescut de locuințe supra-aglomerate și/sau un grad ridicat de nesiguranță locativă,dacă cel puțin unul dintre indicatorii din tabelul 1 au valori ce depășesc pragul minimal aferent.

 

 

2.    Activități eligibile

                Activitate preliminară - Realizarea analizei la nivelul comunităţii marginalizate rome pentru fundamentarea cererii de finanțare - este OBLIGATORIE şi se va realiza înainte de depunerea cererii de finanțare, cu consultarea membrilor comunităților vizate şi a autorităților locale, constituind baza de referință pentru identificarea priorităților şi măsurilor ce vor fi incluse în proiect

                Propunerile de proiecte vor avea o abordare integrată în sensul că vor conține în mod obligatoriu (element de eligibilitate proiect) activitățile 1, 2, 3, 4 și 5 (1.3. Tipuri de activități - din prezentul ghid) după cum urmează:

1.       activități/ sub-activități în domeniul educației (de exemplu educația timpurie de nivel ante-preșcolar și preșcolar, învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii)– aplicantul va alege din sub-activitățilede educație pe cele care răspund nevoilor individuale ale persoanelor din grupul țintă –activitatea 1 (1.3. Tipuri de activități – din prezentul ghid) - este obligatorie;

2.       activități/ sub-activități în domeniul ocupării forței de muncă(de exemplu consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparținând acestor categorii, participarea la programe de ucenicie și stagii); aplicantul va alege din sub-activitățilede ocupare pe cele care răspund nevoilor individuale ale persoanelor din grupul țintă – activitatea 2 (1.3. Tipuri de activități – din prezentul ghid) este obligatorie;

3.       activități/ sub-activități în domeniul antreprenoriatului (de exemplu, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu etc.); aplicantul va alege din sub-activitățile din domeniul susținerii antreprenoriatului pe cele care răspund nevoilor individuale ale persoanelor din grupul țintăactivitatea 3 (1.3. Tipuri de activități – din prezentul ghid) este obligatorie;

4.       activități/ sub-activități în domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale și/sau medicale/ medico-sociale)activitatea 4 (1.3. Tipuri de activități – din prezentul ghid) este obligatorie;

5.       activități/ sub-activități obligatorii în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit (inclusiv reabilitarea locuințelor și/ sau legalizarea asigurării de utilități)activitatea 5 (1.3. Tipuri de activități – din prezentul ghid) este obligatorie;

6.       activități/ sub-activități în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări acte -  dacă este cazul;aplicantul va alege din aceste măsuri pe cele care răspund nevoilor individuale ale persoanelor din grupul țintă activitatea 6 (1.3. Tipuri de activități – din prezentul ghid) este opțională;

7.       activități/ sub-activități în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului adresate, în egală măsură, etnicilor romi, cât și non-romi: de exemplu campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniu, inclusiv implicarea activă/ voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea – activitatea 7 (1.3. Tipuri de activități – din prezentul ghid) este opțională

 

                În cadrul proiectului, grupul țintă cuprinde persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, care să beneficieze de servicii/măsuri integrate.

”Persoane în risc de sărăcie şi excluziune socială”: acest indicator, denumit pe scurt AROPE, corespunde întregii categorii de persoane care sunt în următoarea situație:

„  A) în risc de sărăcie

sau

„  B) se confruntă cu o deprivare materială severă

sau

„  C) trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii.

 

A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana veniturilor disponibile în totalul populației.

B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare: nu își pot permite:

1)      să plătească chiria sau facturile la utilități,

2)      să asigure încălzirea adecvată a locuinței,

3)      să facă față unor cheltuieli neprevăzute,

4)      să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,

5)      o săptămână de vacanță departe de casă,

6)      un autoturism,

7)      o mașină de spălat,

8)      un TV color, sau

9)      un telefon.

C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.

 

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă vizat prin proiect trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

a) au domiciliul/ locuiesc în comunitatea marginalizată vizată de intervenție.

NB. Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup țintă eligibil dacă, în urma analizeila nivel de comunitate, se constată că locuiesc în comunitatea marginalizată aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială (declarație pe propria răspundere).

b) sunt în risc de sărăcie și excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile din Ghidul Solicitantului);

c) la nivelul proiectului, persoanele aparținând minorității rome care beneficiază de sprijin trebuie să reprezinte la nivelul grupului țintă al proiectului minimum 20% din totalul persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de servicii integrate (indicatorul de realizare 4S43.2).

 

 

3.       Parteneri eligibili

Pentru a putea aplica pentru finanțare în cadrul POCU, solicitantul și partenerii acestuia trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

„  Este obligatorie participarea în proiect cel puțin a unei autoritãți publice locale din unitatea administrativ teritorialã vizatã de proiect (localizarea grupului țintã/ a comunitãții marginalizate), cu rol de solicitant/ partener, aceasta reprezentând o condiție de eligibilitate.

„  În cadrul proiectului se pot constitui parteneriate din 2 sau mai multe UAT-uri în una din urmãtoarele situații:

o În situația în care aceste UATuri se învecineazã și partajeazã aceeași comunitate marginalizatã, cu respectarea condiției ca intervențiile finanțate din proiect sã fie implementate în aceeasi regiune de dezvoltare.

o dacã numãrul persoanelor din grupul țintã este mai mic decât numãrul minim obligatoriu prevãzut de prezentul ghid se pot constitui parteneriate din 2 sau mai multe UAT-uri, cu respectarea condiției ca intervențiile finanțate din proiect sã fie implementate într-una din cele 8 regiuni de dezvoltare.

„  Fiecare parteneriat creat astfel din aceleași entitãți va primi finanțare pentru un singur proiect în cadrul fiecãruia dintre apelurile de proiecte vizate prin prezentul ghid al solicitantului – condiții specifice.

„  Pentru solicitant și respectiv pentru actorii cu expertizã relevantã parteneri in cadrul proiectului, este obligatoriu sã fie atașate la cererea de finanțare autorizațiile/acreditãrile în funcție de activitãțile pe care aceștia le vor implementa in cadrul proiectului, dupã cum urmeazã: 

o Acreditarea ca furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forței de muncã , dacă în cadrul proiectului solicitantul/actorul respectiv implementează următoarele activități:

§ informare și consiliere profesionalã

§ medierea muncii

o Acreditarea ca furnizor de formare profesionalã, dacã în cadrul proiectului solicitantul/actorul respectiv implementeazã activitatea de organizare și desfãsurare de programe de formare profesionalã.

o Acreditarea centrului de evaluare a competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, dacă în cadrul proiectului solicitantul/actorul respectiv implementează activități de evaluare și certificare a competențelor dobândite pe cale non-formală sau informală.

Atenție! Agențiile de muncã temporarã nu sunt eligibile pentru a solicita finanțare în cadrul prezentelor apeluri de proiecte[1];

o Acreditarea ca furnizor de servicii sociale, dacã în cadrul proiectului solicitantul/actorul respectiv implementeazã activitãți de furnizare de servicii sociale

o Acreditarea ca furnizor de servicii medicale, dacã în cadrul proiectului solicitantul/actorul respectiv implementeazã activitãți de furnizare de servicii medicale

Este obligatorie participarea în proiect pentru implementarea activitatii 1 - servicii educaționale, a unei instituții publice de învățământ acreditate din rețeaua națională/judeteana/locala (ISCED 0-2, respectiv nivelurile: preșcolar, școlar și gimnazial) din județul de unde se află comunitatea marginalizată. Dovada acreditării ISCED 0-2 se poate face prin atașarea la cererea de finanțare a cel puțin unuia din următoarele documente:

§ Extras complet din baza de date Cartografia scolara (https://www.siiir.edu.ro/carto/), care să ateste faptul că respectiva instituție are acreditate nivelurile școlare: preșcolar, școlar și gimnazial, în funcție de categoriile de copii implicați în activitățile derulate de instituția publică de învățământ;

§ Document eliberat de către autoritățile competente (Ministerul educatiei  sau Inspectorat Școlar), care să ateste faptul că respectiva instituție are acreditate nivelurile școlare: preșcolar, școlar și gimnazial, în funcție de categoriile de copii implicați în activitățile derulate de instituția publică de învățământ;

§ Hotărârea consiliului local privind aprobarea planului de școlarizare la nivelul comunei respective, pentru anul școlar 2016-2017 și anexele aferente care sunt parte integrantă din această Hotărâre, din care să reiasă faptul că respectiva instituție are acreditate nivelurile școlare: preșcolar, școlar și gimnazial, în funcție de categoriile de copii implicați în activitățile derulate de instituția publică de învățământ.

 

 

4.       Descrierea solicitantului

 

Centrul Diecezan Caritas Iaşi este o asociaţie fără scop patrimonial, de utilitate publică, non-profit, de tip umanitar care acţionează de 25 ani în domeniul serviciilor sociale comunitare.

 

                Centrul Diecezan Caritas Iași este autorizat C.N.F.P.A. / A.N.C. pentru: Îngrijitoare copii (calificare nivel 1, Autorizație nr. 001459/19.03.2015), Îngrijitoare bătrâni la domiciliu (calificare nivel 1, Autorizație nr. 001557/06.10.2015), Tehnician maseur (calificare nivel 3, Autorizație nr.001654/12.10.2016), Îngrijitoare bolnavi la domiciliu (calificare nivel 2, Autorizație nr. 001123/27.05.2013), Tâmplar universal (calificare nivel 2, Autorizație nr. 001147/09.08.2013), Maseur (inițiere, Autorizație nr. 001242/21.05.2014), Cosmetician (calificare nivel 3, Autorizație nr. 001264/04.06.2014), Operator introducere, validare și prelucrare date (inițiere, Autorizație nr. 001263/04.06.2014), Infirmieră (calificare nivel 2, Autorizație nr. 001274/18.06.2014), Confecționer asamblor articole din textile (calificare nivel 1, Autorizație nr. 001275/18.06.2014), Competențe cheie comune mai multor ocupații - comunicare în limba engleză (inițiere, Autorizație nr. 001276/18.06.2014), Cameristă (calificare nivel 1, Autorizație nr. 001291/01.08.2014), Bucătar (calificare nivel 2, Autorizație nr.001458/19.03.2015).

                Asociația este acreditată ca furnizor de servicii sociale conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 001108 din data de 23.05.2014, modificat ulterior prin Certificatul de acreditare seria AF nr. 002618 din data de 23.10.2015, eliberat de Ministerul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

                De asemenea, asociația este acreditată ca furnizor servicii de informare și consiliere și mediere a muncii pe piața internă, conform Certificatului de acreditare seria IS nr. 25/00046 din data de 27.02.2015, eliberat de A.J.O.F.M. Iași.

În perioada 2010 - 2015 am implementat 7 proiecte POSDRU, 5 în calitatea de Solicitant și 2 în calitate de Partener.

 

5.       Selecția partenerului

 

Autoritățile publice locale din regiunea Nord-Est, zonă rurală/urbană sunt invitate să își manifeste intenția de asociere prin trasmiterea unei scrisori de intenție la adresa: Iași, Str Sararie, nr 134 CP 7000116 sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., termenul limită de inscriere este 02.06.2017 ora 16.00.

Persoana de contact Maftei Anca Diana- Director Domeniu, tel 0743627710.

 

 

Director general

Condac Egidiu[1]Conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Capitolul VII „Munca prin agent de muncă temporară” (art. 88 – 102), respectiv Hotărârii de Guvern nr. 1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.

 

------------------------------------

Descarcare document pdf

 

Citit 1140 ori

Calendar

« Februarie 2020 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
X

Right Click

No right click