În cadrul Proiectului „ACTIS - Acționăm pentru Incluziune Socială” POSDRU/165/6.2/S/142825, sunt dezvoltate programe integrate pentru formare, ocupare și consiliere socio-profesională. Aceste programe integrate se adresează persoanelor din mediul urban și rural din 8 județe din regiunile N-E și Centru ale României, persoane care se pot califica în trei domenii diferite: îngrijitoare bătrâni la domiciliu, infirmieră, tehnician maseur.

 

Miercuri, 15 iulie 2015, a avut loc deschiderea seriei IV a cursului de Îngrijitoare bătrâni la domiciliu. Cursul, cu o durată de 3 luni, se va finaliza în luna octombrie.

 

În regiunea N-E, numărul celor înscriși a fost de 107, după cum urmează: Bacău-19, Huși-25, Iași-23, Roman-20, Suceava-20.

 

În regiunea Centru, unde Centrul Diecezan Caritas Iași are ca partener în proiect Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, numărul cursanților din cele trei centre (Târnăveni-județul Mureș, Blaj-județul Alba și Sibiu) a fost de 63.

 

Prin Proiectul „ACTIS - Acționăm pentru Incluziune Socială”, Centrul Diecezan Caritas Iași facilitează accesul la ocupare pe piața muncii persoanelor vulnerabile din regiunile NE și Centru ale României, prin dezvoltarea de programe de formare profesională și promovarea unui stil de viață sănătos.

 

Cursurile de formare sunt gratuite și se pot înscrie persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, familii cu mai mult de doi copii, familii monoparentale, tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului, femei și alte grupuri vulnerabile.

 

Profesionalismul formatorilor, calitatea materialelor didactice, dotările sălilor de curs, diplomele recunoscute în Uninea Europeană, fac ca tot mai multe persoane să urmeze cursurile gratuite de formare ale Centrului Diecezan Caritas Iași. Astfel, până în prezent, în cadrul Proiectului „ACTIS - Acționăm pentru Incluziune Socială”, au fost calificate în cele 3 domenii (îngrijitoare bătrâni la domiciliu, infirmieră, tehnician maseur) 830 de persoane.

 

 

 

Ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu în această duminică?

Dumnezeu este păstorul suprem al poporului său; el se îngrijeşte cu gingăşie de aleşii săi şi îi ocroteşte cu dragoste. Isus Cristos, trimisul Tatălui, este dovada grijii deosebite pe care Dumnezeu o are faţă de popor. Fiul lui Dumnezeu îi formează pe apostoli pentru ca la rândul lor să fie păstori după inima sa. El este singurul care poate reuni pe toţi oamenii într-un singur popor.

Acesta este o parte din mesajul pe care ni-l transmite Cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl proclamăm şi îl primim în această a şaisprezecea duminică de peste an.

Dumnezeu este păstorul suprem al poporului său

Prima lectură, un fragment din cartea profetului Ieremia, scoate în evidenţa grija deosebită pe care Dumnezeu o are faţă de poporul său şi reproşul pe care îl face păstorilor care nu îşi îndeplinesc misiunea. El promite că oile sale nu vor mai fi înfricoşate şi neliniştite şi niciuna nu se va pierde. Este un mesaj plin de consolare şi încurajare întărit de psalmul 22: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

Suntem obişnuiţi cu această imagine a lui Dumnezeu ca şi păstor şi dacă am fi întrebaţi dacă avem nevoie de un păstor fără îndoială am răspunde afirmativ, deoarece avem nevoie de un conducător, de un apărător, de un sfătuitor. De multe ori, însă, îl confundăm pe Dumnezeu: nu vedem în el un păstor, ci ţarcul, stâna. Când sunt închise în ţarc oile sunt sub control, nu se pot împrăştia, nu pot face ce doresc. Păstorul însă poartă oile la păşuni verzi, la ape liniştite, le lasă libere, dar veghează mereu asupra lor, le strigă pe nume, se îngrijeşte de fiecare în parte. Acesta este Dumnezeu păstorul suprem: cel care se îngrijeşte de binele şi libertatea poporului său. Am vrea ca Dumnezeu, tocmai pentru că este păstorul nostru, să elimine tot răul din viaţa noastră, să ne dăruiască numai zile fericite, să ne garanteze succesul pe care îl visăm şi îl dorim. Dar Dumnezeu este păstorul şi nu ţarcul, el ştie ce este bine pentru noi, ne ajută să alegem ceea ce este spre folosul nostru, ne asigură libertatea.

Un astfel de Dumnezeu este o consolare în aceste timpuri caracterizate de o dezorientare generală, de proclamarea a numeroase „adevăruri”, de propunerea atâtor pseudo-valori. Dumnezeu ne spune că este stăpânul timpului şi al istoriei şi el face să triumfe binele. Este şi un Dumnezeu credibil, deoarece nu ezită să reproşeze păstorilor aleşi de el că nu se îngrijesc de turma încredinţată: vai de păstorii care lasă să piară şi să se împrăştie oile de pe păşunea mea! Dar, mai mult decât acest lucru, Dumnezeu trimite pe însuşi Fiul său pentru a călăuzi poporul său.

Isus Cristos, trimisul Tatălui, este dovada grijii deosebite pe care Dumnezeu o are faţă de popor.

Isus este bunul păstor deoarece misiunea lui este aceea de a conduce poporul în împărăţia Tatălui său. A venit în lume tocmai pentru acest lucru! Sf. Marcu, în evanghelia din această duminică îl prezintă plin de grijă faţă de apostoli şi cuprins de compasiune faţă de popor, pentru că erau ca nişte oi fără păstor.

Cristos a încredinţat apostolilor misiunea de vesti împărăţia lui Dumnezeu, i-a pregătit să fie păstori pentru poporul său. După ce se întorc din prima misiune împreună cu ei face o evaluare a activităţii şi plin de grijă părintească le dă ocazia să se odihnească, deoarece atât de mult de lucru era încât nu aveau timp nici să mănânce. În această perioadă de vacanţă şi concedii Cristos ne ajută să înţelegem cu putem într-adevăr fructifica pentru binele nostru posibilitatea de odihnă şi de destindere. În primul rând Cristos ne spune că are dreptul la odihnă doar cel care munceşte cu adevărat. Din păcate se întâmplă des ca unii să muncească mereu, iar alţii doar să beneficieze de odihnă. Apoi pentru unii concediul este cu adevărat concediu doar dacă este făcut în locuri foarte exotice, astfel încât de cele mai multe ori din concediu se vine mult mai obosiţi. Cristos nu îi invită pe apostoli în călătorii lungi, în hoteluri de multe stele, ci creează cadrul potrivit, dat de comuniunea dintre ei şi împărtăşirea experienţei, pentru ca odihna să fie asigurată.

Când Cristos vede mulţimea de oameni renunţă la odihna sa. Este cuprins de milă pentru că erau ca nişte oi fără păstor. Atunci începe să le fie el păstorul, să îi conducă la păşuni verzi şi la ape liniştite în mijlocul deşertului vieţii şi al apelor învolburate ale acesteia.

Doar Cristos poate reuni pe oameni într-un singur popor.

Fragmentul din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni scoate în evidenţă adevărul că numai credinţa în Cristos îi poate uni pe oameni. În aceste timpuri asistăm pe de o parte la încercări, uneori disperate, de a crea unitate, iar pe de altă parte observăm atâtea diviziuni. Cristos prin moartea şi învierea sa, după cum spune sfântul Paul, a dorit să îi adune laolaltă pe toţi omenii şi să formeze un singur om nou.

 

 

Pr. Felix Roca

Centrul Diecezan CARITAS Iași anunță lansarea ART LEMN - atelier de tâmplărie, prima structură de economie socială deschisă în cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/148730 “IDEAS - Incluziune prin Dezvoltare Economică și Antreprenoriat Social, care a avut loc luni, 13 iulie 2015, ora 11:00 la sediul de pe strada Sfânta Maria, nr. 130, Bârnova, județul Iași.

Gânduri pentru Duminica a 15-a de peste An. B.

 

Cu aproape două mii de ani în urmă, tânărul Isus din Nazaret, în vârstă de 30 de ani, străbătea Galileea, pentru a ajunge la râul Iordan ca să primească botezul apei prin mâinile lui Ioan. „Şi îndată ce s-a ridicat din apă, a văzut cerurile deschise şi pe Duhul, ca un porumbel, coborând asupra lui. Şi din cer s-a auzit un glas: ̒Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit bucuria̒” (Mc.1,10-11). A urmat postul de 4o de zile şi ispitirea lui de către diavol, descrise cu de-amănuntul de evanghelistul Matei (4,1-11). După acestea, Isus îşi începe activitatea publică, spunând: „S-a împlinit timpul şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!” (Mc.1,15). Şi-a ales doisprezece ucenici, oameni simpli, care au fost martorii constanţi ai învăţăturii şi faptelor sale, iar apoi au devenit apostoli, trimişi de Isus cu diferite slujiri, ca în final,  după desăvârşirea operei de mântuire, prin răstignire, moarte şi înviere, înainte de înălţarea la cer, să le încredinţeze această operă, spunându-le: „Mi-a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ. Aşadar, mergeţi, şi faceţi ucenici din toate naţiunile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-i să ţină toate câte v-am poruncit. Şi iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii” (Mt.28,18-20).

Textul evanghelic al duminicii a 15-a de peste An, (Mc.5,7-13), indică modul de comportare al trimişilor lui Isus, evidenţiat într-o libertate, detaşare, care diferă total de „eticheta” obişnuită a oamenilor, copleşiţi de bagaje şi griji, în deplasările lor: „să nu ia nimic pentru drum, decât un toiag; nici pâine, nici desagă, nici bani la cingătoare, dar încălţaţi cu sandale şi având o singură tunică” (v.8-9). Le spune cum să procedeze în misiunea lor evanghelizatoare: „Dacă intraţi într-o casă, rămâneţi acolo, până când veţi pleca ( durata împlinirii misiunii ). Dacă nu veţi fi primiţi în vreun loc şi nu vă vor asculta, plecând de acolo, scuturaţi praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor” (v.10-11). Evanghelistul conclude relatarea trimiterii şi împlinirea mandatului, prin cuvintele:”Ei au ieşit  şi au predicat ca oamenii să se convertească. Şi scoteau mulţi diavoli, ungeau cu untdelemn mulţi bolnavi şi-i vindecau” (v.12-13).

Şi în Vechiul Testament, avem mărturii despre faptul că Dumnezeu se folosea de anumiţi oameni (profeţi), pentru a le încredinţa mesaje ce aveau să le transmită semenilor lor.

Prima lectură a duminicii ne oferă o astfel de împuternicire pe care Dumnezeu o dă profetului Amos: „Domnul m-a luat din urma turmei şi mi-a zis:̒ Mergi şi profeţeşte poporului meu, Israel̒” (7,15). Desigur, e vorba de mesaje cu caracter religios, privind respectarea legământului sfânt dintre Dumnezeu şi poporul ales.

Textul lecturii a doua a duminicii, din scrisoarea sfântului apostol Paul către efeseni (1,3-14 ), exprimă bucuria şi recunoştinţa autorului cu privire la primăvara vieţii creştinilor din Efes, binecuvântaţi de Dumnezeu cu bogăţia harului mântuirii în Cristos: „În el (în Cristos), şi voi, ascultând cuvântul adevărului, evanghelia mântuirii voastre în care aţi crezut, aţi fost însemnaţi cu sugiliul în Duhul Sfânt, cel promis. El este arvuna moştenirii noastre până la răscumpărarea celor pe care i-a dobândit spre lauda gloriei sale” (v.13-14).

Pe parcursul celor două milenii creştine, urmaşii apostolilor, episcopii şi colaboratorii lor, au anunţat oamenilor, de pe toate continentele, vestea cea bună a mântuirii. Miliarde de suflete, înzestrate cu darurile credinţei, speranţei şi iubirii de Dumnezeu şi de semeni, au devenit „cetăţeni ai împărăţiei lui Dumnezeu”. Şi astăzi, în lumea întreagă, Duhul Sfânt, trimis de Isus de la Tatăl, înrolează în această împărăţie pe toţi cei care îi primesc îndemnul, devenind, prin apostolatul trăirii şi al misionarismului, copii binecuvântaţi ai lui Dumnezeu.

Cu întreaga sfântă Biserică, ne rugăm:

„Părinte sfânt, tu ne-ai descoperit iubirea ta prin cuvântul şi exemplul lui Cristos, Fiul tău. Te rugăm, dispune inimile noastre spre generozitate, ca să mărturisim prezenţa ta în lume prin cuvântul şi iubirea noastră frăţească. Aşa te rugăm, prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

 

                                                                              P.A.Despinescu

X

Right Click

No right click