ISUS, PÂINEA COBORÂTĂ DIN CER.

 Meditaţie: Duminica a 19-a,anul B.

„Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer” (In.6,41b).

După înmulţirea miraculoasă a pâinilor săvârşită de Isus, şi săturarea mulţimii în care numai bărbaţii erau cam la cinci mii, relatate de apostolul şi evanghelistul Ioan (6,1-15), text alocat duminicii a 17-a de peste An-B, beneficiarii minunii, în uimirea crescândă de care erau cuprinşi, doreau să fie cât mai mult în anturajul său, spunând: „Cu adevărat, acesta este profetul care vine în lume!” (In.6,14b). În înţelepciunea sa divină, Isus vrea să le îndrepte atenţia spre înţelegerea temeinică a evenimentului, în perspectiva spirituală: „a lucra pentru hrana care rămâne spre viaţa cea veşnică pe care v-o va da Fiul Omului, căci pe el l-a însemnat Dumnezeu Tatăl cu sigiliul său”(v.27). Încântaţi de o asemenea ofertă, înţeleasă, poate, în felul samaritencei, oamenii îi spun lui Isus: „Doamne, dă-ne totdeauna pâinea (hrana) aceasta!” (v.34). Răspunsul lui Isus vine imediat, scurt şi cuprinzător: „Eu sunt pâinea vieţii!” (v.35a). Pentru a fi recunoscut ca atare, este necesară credinţa pe care Isus o explică prin cuvintele: „Aceasta este voinţa Tatălui meu: Oricine îl vede pe Fiul şi crede în el să aibă viaţa veşnică. Iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă” (v.40).

Textul următor din „discursul lui Isus despre pâinea vieţii” (v.41-51) este alocat ca text evanghelic în liturghia cuvântului, în duminica aceasta, a 19-a de peste An-B.

Cuvintele lui Isus: „Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer” depăşeau capacitatea de înţelegere a iudeilor care îl ştiau ca fiu al lui Iosif, tâmplarul din Nazaret, şi al Mariei, De aceea au început să murmure. Isus le reproşează această atitudine, îndreptându-le  din nou atenţia spre Tatăl, al cărui trimis este. Totodată, insistă asupra elementului numaidecât necesar, al credinţei: „Adevăr, adevăr vă spun: cine crede are viaţă veşnică” (v.47). Numai aşa pot fi înţelese cuvintele lui Isus în realitatea persoanei sale divine: „Eu sunt pâinea vieţii […] Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viaţa lumii” ( v.48 şi 51).

În următoarele două duminici se va citi ultima parte a vastului capitol, al şaselea, în care evanghelistul Ioan relatează reacţiile iudeilor cu privire la „pâinea vieţii, trupul lui Isus pentru viaţa lumii”.

Prima lectură a duminicii (1Regi: 19,4-8 ) ne relatează hrănirea providenţială cu pâine şi apă, a profetului Ilie, în peregrinarea sa prin pustiu, până la muntele lui Dumnezeu, Horeb.

Lectura a doua (Ef.4,30-5,2) ne redă îndemnurile „apostolului neamurilor”, sfântul Paul, de a trăi în iubire, fiind susţinuţi de iubirea lui Isus, hrana sufletelor noastre. În felul acesta pot fi evitate orice amărăciune,, furie, mânie, răcnet, blasfemie şi răutate. Iubirea adevărată se arată în a fi buni unii faţă de alţii, înţelegători, iertători. „Aşadar, fiţi imitatorii lui Dumnezeu, ca nişte copii iubiţi, şi umblaţi în iubire după cum şi Cristos ne-a iubit pe noi şi s-a oferit lui Dumnezeu pentru noi ca ofrandă şi jertfă de bună mireasmă!”.

În rugăciunea universală a credincioşilor cerem Domnului ca „Euharistia care se celebrează să devină centrul vieţii spirituale a fiecărui creştin şi izvorul puterii de a trăi în mod coerent chemarea creştină.

O, Marie, ridicată cu trupul şi sufletul la cer, roagă-te pentru noi!

Regina cerului şi a pământului, roagă-te pentru noi!.

P.A.Despinescu

 

 

 

3+„PÂINEA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE” (Mt.6,11a)

   Meditaţie în Duminica a 17-a de peste An (B).

 

Pentru a trăi, omul are nevoie de hrană pe care, ca urmare a păcatului strămoşesc, şi-o procură „în sudoarea frunţii”. Dacă întrebi pe cineva: „De ce te angajezi în câmpul muncii?” Răspunsul este, mai întotdeauna acelaşi: „Ca să-mi procur pâinea cea de toate zilele, pentru mine şi pentru familie!”. Pe ogoare, în fabrici şi uzine, în birouri etc., oamenii muncesc pentru a-şi câştiga, în  primul rând, hrana necesară.

Printr-o nedreaptă distribuire a bunurilor existente pe planeta noastră, mulţi, prea mulţi oameni suferă, ba chiar mor de foame. Şi când te gândeşti că aceştia sunt semenii noştri, fraţii şi surorile noastre, că toţi suntem copiii aceluiaşi Tată ceresc!  

Liturghia cuvântului, în duminica a 17-a de peste An (B), are ca temă principală, tocmai, hrana, necesară omului.

Textul evanghelic ne este oferit de către sfântul apostol Ioan, în primele 15 versete ale capitolului al 6-lea întitulat „ISUS-PÂINEA VIEŢII. Cele 15versete descriu faptul miraculos al „înmulţirii pâinilor”.

Isus era în toiul activităţii sale evanghelizatoare. Mulţimile alergau la el ca să-l asculte, pentru că vorbea ca nimeni altul, „cu autoritate!”, pecetluind învăţătura sa cu semne dumnmezeieşti. Într-un astfel de context, Isus săvârşeşte minunea înmulţirii pâinilor. Isus, căruia îi este milă de popor, vrea să răsplătească încrederea marii mulţimi care venea la dânsul de la mari depărtări, fără să aibă merindele necesare. Pentru a pune la încercare isteţimea ucenicului său Filip, îl întreabă: „De unde vom cumpăra pâini ca aceştia să mănânce?” (v.5b). Dându-şi seama de marea dificultate în care se aflau,  omeneşte vorbind, ucenicul răspunde corect:”Nu le-ar ajunge pâine de două sute de dinari ( sumă destul de mare, echivalentul a 1200 grame de aur, în acea vreme), ca să ia fiecare câte o bucăţică” (v.7). Intervine şi un alt ucenic, Andrei, fratele lui Simon Petru: „Este aici un băiat care are cinci pâini de orz şi doi peşti. Însă ce sunt acestea pentru atâţia?” (v.9). Aşa văd oamenii lucrurile şi situaţiile.

Inspiratul evanghelist Ioan remarcă: „El (Isus) ştia ce avea de gând să facă” (v.6b).Le spune ucenicilor să-i îndemne pe oameni să se aşeze în locul acela unde era multă iarbă. Iar mulţimea era cam la cinci mii, numai bărbaţii. Faptul miraculos care urmează este descris de evanghelist în puţinele cuvinte: „Isus a luat pâinile şi, mulţumind, le-a dat celor aşezaţi; la fel şi din peşti, cât a voit fiecare” (v.11). Sugestivă este şi avertizarea care urmează: „Adunaţi bucăţile rămase, ca să nu se piardă nimic!” (v.12b). Avertizarea era cât se poate de îndreptăţită: „Au adunat şi au umplut douăsprezece coşuri cu bucăţi care au rămas de la cei care mâncaseră din cele cinci pâini de orz” (v.13). O, iubire nemărginită a Dunnezeului nostru! „Sfânt şi iubitor de oameni eşti, şi ţie ţi se cuvine toată slava, cinstea, preamărirea, mulţumirea şi închinarea, Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”.

Miracolul îmulţirii pâinilor, cu îndreptarea atenţiei beneficiarilor spre  „Pâinea vieţii”, Cristos însuşi, va fi tema evanghelică şi în următoarele patru duminici.

Prima lectură din liturghia cuvântului a acestei duminici (2Regi, 4,42-44) relatează faptul prevestitor, mesianic, de săturare cu prisosinţă a o sută de oameni, la porunca profetului Elizeu, din douăzeci de pâini de orz şi spice, „căci aşa spune Domnul: vor mânca şi va mai rămâne”(v.43b).

Psalmul responsorial 144 accentuiază mărinimia milostivirii divine faţă de creaturi: „Tu deschizi, Doamne, mâinile tale şi saturi cu dărnicie orice vietate” (v.16).

Textul din lectura a doua a duminicii, din scrisoarea  sfântului apostol Paul către efeseni (4,1-6), evidenţiazăă trăirea misterului lui Isus Cristos în Biserică, prin  unitatea acesteia în diversitatea carismelor (a darurilor): „Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez, un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este peste toate, prin toţi şi în toţi”(v.5-6).

„Dumnezeule, ocrotitorul celor care nădăjduiesc în tine, fără tine nimic nu e deplin, nimic nu e sfânt; sporeşte-ţi îndurarea faţă de noi, pentru ca, prin puterea şi sub călăuzirea ta, astfel să ne folosim de cele trecătoare încât să ne bucurăm încă de pe acum de cele veşnice, prin Cristos Domnul nostru. Amin”. ( Prima rugăciune a Duminicii ).

„Doamne Isuse, tu ai înmulţit pâinea pentru foamea lumii. Învredniceşte-ne să participăm într-o zi la banchetul tău veşnic. Tu care vieţuieşti şi domneşti în toţi vecii vecilor. Amin”. ( Încheierea „rugăciunii credincioşilor”).

                                                                            P.A.Despinescu

 

 

Centrul Diecezan CARITAS Iași a organizat miercuri, 22 iulie 2015, ora 11:00 la sediul său, a doua masă rotundă din cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/148730 “IDEAS - Incluziune prin Dezvoltare Economică și Antreprenoriat Social”.

La eveniment au fost prezente persoane din mediul business dar și din domeniul social, precum și din cadrul ONG-urilor care activează în domeniul economiei sociale.

În cadrul Proiectului „ACTIS - Acționăm pentru Incluziune Socială” POSDRU/165/6.2/S/142825, sunt dezvoltate programe integrate pentru formare, ocupare și consiliere socio-profesională. Aceste programe integrate se adresează persoanelor din mediul urban și rural din 8 județe din regiunile N-E și Centru ale României, persoane care se pot califica în trei domenii diferite: îngrijitoare bătrâni la domiciliu, infirmieră, tehnician maseur.

 

Miercuri, 15 iulie 2015, a avut loc deschiderea seriei IV a cursului de Îngrijitoare bătrâni la domiciliu. Cursul, cu o durată de 3 luni, se va finaliza în luna octombrie.

 

În regiunea N-E, numărul celor înscriși a fost de 107, după cum urmează: Bacău-19, Huși-25, Iași-23, Roman-20, Suceava-20.

 

În regiunea Centru, unde Centrul Diecezan Caritas Iași are ca partener în proiect Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, numărul cursanților din cele trei centre (Târnăveni-județul Mureș, Blaj-județul Alba și Sibiu) a fost de 63.

 

Prin Proiectul „ACTIS - Acționăm pentru Incluziune Socială”, Centrul Diecezan Caritas Iași facilitează accesul la ocupare pe piața muncii persoanelor vulnerabile din regiunile NE și Centru ale României, prin dezvoltarea de programe de formare profesională și promovarea unui stil de viață sănătos.

 

Cursurile de formare sunt gratuite și se pot înscrie persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, familii cu mai mult de doi copii, familii monoparentale, tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului, femei și alte grupuri vulnerabile.

 

Profesionalismul formatorilor, calitatea materialelor didactice, dotările sălilor de curs, diplomele recunoscute în Uninea Europeană, fac ca tot mai multe persoane să urmeze cursurile gratuite de formare ale Centrului Diecezan Caritas Iași. Astfel, până în prezent, în cadrul Proiectului „ACTIS - Acționăm pentru Incluziune Socială”, au fost calificate în cele 3 domenii (îngrijitoare bătrâni la domiciliu, infirmieră, tehnician maseur) 830 de persoane.

 

 

 

Calendar

« Martie 2018 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31